Rodinný výskyt nádorů

Obecný úvod

Zhoubné nádory patří v průmyslově vyspělých zemích společně se srdečně cévními nemocemi k nejzávažnějším lékařským problémům. Postihují přibližně čtvrtinu až třetinu populace.

V naprosté většině případů vzniká zhoubný nádor následkem nesprávného životního stylu – především kouření, nevhodných stravovacích návyků, konzumace velkého množství alkoholu, nadměrným opalováním apod.

Jen asi u deseti procent všech zhoubných nádorů lze vystopovat dědičnou závislost jejich vzniku. Jeden nebo i více typů nádorů, které jsou způsobeny stejnou poruchou dědičné informace, jsou pak nalézány u různých členů jedné rodiny.

Pokud se v rodině vyskytlo více nádorových onemocnění především v mladším věku, pak je vhodné vyhledat lékaře – klinického genetika – a provést genetické vyšetření. Po úvodním genetickém vyšetření následuje konzultace s onkology, kteří na základě genetického vyšetření rozhodnou o rozsahu další péče o vyšetřovaného jedince.

Riziko vzniku nádoru je u nositelů dědičně podmíněných poruch mnohonásobně vyšší než u běžné populace. Proto považujeme za nezbytné Vás o těchto nádorech informovat a ukázat Vám, že je zajištěna odpovídající péče o osoby v riziku. Komplexní péče zahájená na základě genetického vyšetření přispívá k včasnému odhalení dědičně podmíněných nádorů, v době, kdy jsou dobře léčitelné. Za určitých podmínek je dokonce možné uvažovat o provedení takových kroků, které rozvoji dědičně podmíněných nádorů zabrání.