Nádory tlustého střeva a konečníku

Prevence Strava s dostatečným obsahem vláknin, minerálů a vitamínů
Nekouřit
Časné příznaky  Krev ve stolici, střídání zácpy a průjmu, hubnutí
Diagnostika V diagnostice se využívá dvou základních vyšetřovacích metod. Při kolonoskopii se střevo pozoruje optickými prvky, které jsou umístěny v ohebné trubici, kterou lékař zavede do vyprázdněného střeva. Vyšetření mikroskopického krvácení do střeva se provádí ze stolice.
Tato vyšetření by měla být prováděna u osob starších 50 let, a to i v případě, že nemají žádné známky nádoru. U osob se zánětlivými nemocemi střeva se doporučují tato vyšetření provádět již po 8 až 15 letech od diagnózy chronického střevního zánětu. 
Chirurgická léčba Úvodní stádia nádorů tlustého střeva a konečníku jsou léčena operací.
Při ní je nádor odstraněn s dostatečným lemem, aby se snížilo riziko recidivy v důsledku možného mikroskopického šíření nádoru do zdravé tkáně. Lokalizace nebo rozsah nádoru si někdy vynutí vytvoření umělého vyústění střeva na kůži, tzv. kolostomii.
Pokročilejší nádory konečníku často nelze operovat, nebo je to nevýhodné z jiných hledisek. Proto se provádí předoperační ozáření, někdy v kombinaci s chemoterapií, které nádor účinně zmenší a operace pak probíhá běžným způsobem. 
Vzniknou-li vzdálená ložiska onemocnění, lze je za určitých podmínek odoperovat a tak zajistit nemocnému další kvalitní život.
Ozařování Předoperační ozáření, někdy v kombinaci s chemoterapií, podáváme u nemocných s nádory konečníku před operací s cílem zmenšit nádor, usnadnit chirurgovi operaci a snížit riziko vzniku dceřinných ložisek.
Pokud mikroskopické vyšetření odstraněného nádoru prokáže prorůstání celou stěnou konečníku, nebo jsou nádorově postižené pánevní uzliny, provádí se pooperační záření, někdy v kombinaci s chemoterapií, které účinně snižují riziko recidiv nemoci.
Chemoterapie Pooperační zajišťovací chemoterapie trvá 6 měsíců, podává se formou injekcí každý čtvrtý týden, vždy od pondělí do pátku. Snižuje riziko recidiv až o 30 %. U nádorů tlustého střeva se podává samostatně, u nádorů konečníku se kombinuje se zářením.
V případě vzniku neoperovatelných dceřinných ložisek se podávají kombinace dvou až tří léků, obvykle formou opakujících se infůzí. Méně často se podává léčba dlouhodobě, několik týdnů, pomocí speciálních aplikačních pomůcek. Léčba trvá tak dlouho, dokud je dobře snášena a je účinná. Pokud léčba selže, je možné použít další moderní preparáty, které byly do praxe zavedeny teprve v posledních dvou letech.
V léčbě pokročilého karcinomu tlustého střeva došlo k posunu zavedením nových látek. Použitím irinotecanu do kombinace FOLFIRI (s fluorouracilem a leukovorinem) ve 14denních intervalech, kdy obvykle po 6 cyklech kontrolujeme efekt terapie a dle výsledku pokračujeme dále 6 cyklů, či změníme nebo dle stavu přejdeme pouze na symptomatickou terapii , došlo k prodloužení přežití těchto pacientů a zlepšení léčebné odpovědi. Po selhání této léčby, a někdy i v opačném pořadí, přichází na řadu další preparát, kterým je oxaliplatina v kombinaci FOLFOX ( opět s fluorouracilem a leukovorinem) ve stejném schématu podání. U ní je také lepší léčebná odpověď a delší doba do opětovné progrese onemocnění.
Hormonální léčba Používá se jen ve formě podpůrné léčby s cílem zlepšit výkonnost nemocného, zvýšit jeho váhu, zlepšit chuť k jídlu, apod. 
Imunoterapie Zkoušky různých způsobů biologické léčby, které se snažily posílit protinádorovou obranyschopnost organismu, neprokázaly účinnost těchto metod u nádorů tlustého střeva a konečníku. 
Nejnovější výzkumy naopak prokázaly vysokou aktivitu protilátky bevacizumab v kombinaci s chemoterapií u pokročilé rakoviny tlustého střeva a konečníku. Dostupnost přípravku v ČR se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.
Nejnověji používané léky (dostupné jen na některých pracovištích, jen v omezeném množstvím) u pokročilých onemocnění jsou bevacizumab (Avastin - lidská protilátka, která blokuje růstový faktor cévní výstelky VEFG a tím zamezuje růstu cév zásobujících nádor) podávaný s kombinací FOLFOX nebo samotným fluorouracilem.
Další je cetuximab (Erbitux - monoklonální protilátka namířená proti receptorům buněk EGFR, která stručně řečeno blokuje rozmnožování buněk a vznik nových cév), který se může použít samostatně, v kombinaci s irinotecanem a fluorouracilem.