Karcinom prsu

Prevence Sportovní aktivita, omezení nadváhy, strava s dostatečným obsahem vitamínů. Nekouřit
Samovyšetřování prsů, pravidelné kontroly ve specializované poradně od 50 let věku, u rizikových žen (předchozí ozáření hrudníku pro jiný nádor, rodinná zátěž) již dříve.
V rámci klinických studií se ověřuje, zda některé léky (tamoxifen, raloxifen) snižují riziko vzniku nádorů prsu.
Videosekvence, jak provádět samovyšetření prsu, je ke stažení zde.
Časné příznaky Zatuhnutí v prsu, vpáčení bradavky, výtok z bradavky 
Diagnostika Základní diagnostiku si může žena zajistit sama pravidelným prováděním samovyšetřování prsů, vždy po menstruaci. V případě jakéhokoliv sporného nálezu je možné doplnit vyšetření rentgenové (mamografické) nebo ultrazvukové. Je potřeba vždy konzultovat specializované pracoviště.
Chirurgická léčba Operace se používá v léčbě úvodních stádií. Existuje několik druhů operací pro nádory prsu. V zásadě je možné provést tzv. parciální výkon, např. odstranění pouze čtvrtiny prsu (kvadrantektomie), nebo je možné prs zcela odstranit tzv. ablací. Parciální výkon upřednostňují mladší ženy, které si přejí dobrý kosmetický výsledek operace. Ženy je však potřeba upozornit, že po částečném výkonu musí vždy následovat ozáření prsu, jinak je léčebný výsledek samotné parciální operace horší než po úplném odstranění prsu. Proto u žen, které nechtějí nebo nemohou být ozařovány, musí být provedena ablace. Existují některá další kritéria (velikost nádoru, jeho umístění v prsu, mikroskopická struktura nádoru a dalších faktory), která nutí operatéra provést ablaci.
Pokud je nádor prsu rozsáhlejší, ale stále lokalizovaný, provádí se ablace prsu poté, co se nádor zmenší několika dávkami protinádorové léčby.
Za odpovídající výkon v podpažní jamce považujeme v současné době tzv. exenteraci axily, při které se odstraní mízní uzliny v podpaží. Tzv. revize axily je nedostatečný zákrok a vyžaduje provedení pooperačního ozáření.
U některých pacientek se lze setkat s otokem paže na operované straně jako následku operace. Vyskytuje se stále vzácněji vzhledem ke vzrůstajícím zkušenostem chirurgů i změnám v pooperační léčbě.
Ozařování Ozařování prsu se provádí vždy po částečném výkonu. 
Ozařování se někdy používá i po odstranění celého prsu, jsou-li přítomny další rizikové faktory (nádor je poměrně velký, šíří se k hrudní stěně, zasahuje do podpažních uzlin, apod.). Nejčastěji se používá zevní ozařování, ale na některých pracovištích se lze setkat s  použitím brachyterapie, při které se oblast prsu, ve které byl uložen nádor, protne tenkými hadičkami, do kterých se na několik desítek minut uzavírají radioaktivní zdroje.
Ozařování je nedílnou součástí léčby kostních metastáz. Jednorázové nebo krátkodobé ozáření vede k výraznému ústupu bolestí, což umožní snížit spotřebu tišících prostředků. 
Také mozkové metastázy lze ozářit a získat tak alespoň částečnou kontrolu nad tak nepříjemnými příznaky, jakými jsou bolesti hlavy, dvojité vidění, zvracení, apod.
Chemoterapie Chemoterapie se podává u žen jak s časnými, tak s pokročilejšími formami onemocnění.
V případě pooperační chemoterapie se podává 4 – 12 dávek v odstupu 3 až 4 týdnů. Léčba je ambulantní a klade si za cíl snížit riziko recidiv. Zajišťovací chemoterapie se nepodává u velmi příznivých forem prsních nádorů, u starších žen a v některých dalších situacích.
Pokud dojde k rozvoji druhotných ložisek v jiných orgánech, lze je v řadě případů úspěšně léčit chemoterapií. Nádory prsu jsou dobře citlivé na různé protinádorové léky.
Hormonální léčba Růst více než poloviny všech nádorů prsu je povzbuzován ženskými pohlavními hormony. Pokud se sníží koncentrace těchto hormonů v těle pacientky, dochází k významnému zpomalení růstu nádorů. 
V zajišťovací pooperační léčbě se používá téměř výhradně tamoxifen. Žena jej užívá obvykle 5 let v dávce 20 mg denně. Účinně snižuje riziko vzniku recidiv. 
V léčbě metastazujícího karcinomu prsu lze použít více typů hormonálních léků, které se obvykle užívají ve formě tablet.
Imunoterapie  Biologická léčba nádorů prsu spočívá v podávání protilátky trastuzumab. Ta se váže na nádorové buňky, a tak umožňuje imunitnímu systému jejich rozpoznání a zničení. Lék je účinný pouze v těch případech, kdy se na povrchu nádorových buněk vyskytuje bílkovina p185, na kterou se trastuzumab váže. Proto se může lék použít pouze u 10 – 15 % žen.
Nejčastěji se podává v kombinaci s chemoterapií 1x týdně u těch žen, u kterých běžná protinádorová léčba selhala. Tento lék je k dispozici pouze na vybraných pracovištích v České republice. 
Jiné formy imunoterapie nejsou dostupné mimo rámec klinických studií.