Výpočet dávek nefrotoxických léků

Vzorce pro výpočet clearance kreatininu

Nefrotoxicita mnoha léčiv používaných při léčbě nemocných s nádory vyžaduje poměrně často odhadovat clearance kreatininu. K tomuto odhadu je možné využít několika metod.

Nejpřesnější je stanovení clearance kreatininu pomocí dynamické scintigrafie ledvin (EDTA). Toto vyšetření je však nákladné a nedá se často opakovat. Proto byly vytvořeny matematické formule, které odhadují clearance kreatininu z klinicky dostupnějších parametrů.

Jelliffův vzorec byl vytvořen na základě studia clearnace kreatininu u 15 osob po transplantaci ledvin, a pro onkologickou praxi je nevhodný (nepřesný).

Cockcroftův-Gaultův vzorec byl vytvořen a validován na souboru 249 nemocných. I když je všeobecně rozšířen, svou přesností (predikce vyšší než skutečné glomerulární filtrace u nemocných se sníženou funkcí ledvin) nedosahuje kvality nově vyvinuté formule Wrightovi. Výhoda nové formule spočívá ve větší přesnosti a menším rozptylu výsledků. V závislosti na metodice stanovení kreatininu v příslušné biochemické laboratoři je vhodné použít jeden z níže uvedených vzorců. K výpočtu lze použít kalkulátor, který je k dispozici na této webové stránce.

Chatelutovým vzorcem lze vypočítat přímo clearance karboplatiny, jeho použití však v praxi není rozšířené, i když jeho přesnost byla potvrzena několika klinickými studiemi.

Literatura

Br J Cancer 2001, 84, 452-459
Ann Oncol 2002, 13, 949-955